Interim Opdrachten Mail - Disclaimer

Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld en wij deze informatie steeds actueel trachten te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is. De juistheid van informatie afkomstig van derden kan niet worden gegarandeerd. Een bezoeker van deze site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen of opslaan in een (geautomatiseerd) gegevensbestand, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Killroy Productions of de rechtmatige eigenaar. Deze beperkingen zijn niet van toepassing op gebruik dat volgens de Auteurswet of toepasselijke databankregelgeving niet kan worden verboden